Brogaarden +45 6440 1700 – Bymose Hegn +45 4879 8400 – Pindstrup Centret +45 8639 6111

Fondens vedtægter

Brogarden
Pindstrup Fondens vedtægter

22. juni 2021
J.nr. 31634

VEDTÆGTER
FOR
PINDSTRUP FONDEN

CVR nr. 81 41 42 11

§ 1

Navn, hjemsted og stifter

Stk. 1.

Fondens navn er ”Pindstrup Fonden”.

Stk. 2

Fondens binavne er ”Pindstrup Centret”, ”Brogården” og ”Bymose Hegn”

Stk. 3.

Fondens hjemsted er Syddjurs Kommune.

Stk. 4.

Fonden er stiftet i 1971 af Det Danske Pigespejderkorps, Det Danske Spejderkorps, KFUK-spejderne i Danmark og KFUM-Spejderne i Danmark.

§ 2

Formål

Stk. 1

Fonden er en erhvervsdrivende fond med følgende formål:

At medvirke til integration af handicappede og ikke-handicappede børn og unge i samfundet. Dette fremmes gennem afholdelse af kurser og lejre fælles for handicappede og ikke-handicappede samt ved kursusvirksomhed for forældre, fritidsledere og personer, der i deres arbejde er beskæftiget med børn og unge med et handicap.

§ 3

Grundkapital

Stk. 1.

Grundkapitalen udgør 16.800.000 kr., der er indbetalt kontant.

§ 4

Forholdet til stifterne

Stk. 1.

Der er ikke tillagt stifterne og væsentlige gave- og bidragsydere særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

Stk. 2.

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

§ 5

Bestyrelsen

Stk. 1.

Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der udpeges således:

A. 3 medlemmer udpeges efter følgende procedure under hensyntagen til bestyrelsens profil, jf.

§ 5, stk. 2:

Det Danske Spejderkorps udpeger 1 medlem.

De grønne pigespejdere udpeger 1 medlem.

KFUM-Spejderne i Danmark udpeger 1 medlem.

B. 3 medlemmer udpeges af bestyrelsen i forening ud fra en vurdering af hvilke supplerede kompetencer i forhold til gruppe A der er behov for. Disse personer skal være uafhængige af de udpegningsberettigede organisationer i gruppe A.

C. Fondens fastansatte medarbejdere vælger 3 medlemmer.

Såfremt der måtte være udpegede bestyrelsesmedlemmer i gruppe A, hvis udpegningsperiode udløber efter årsregnskabsmødet et givent år, jf. § 5, stk. 4, skal den udpegende organisation forud for det pågældende årsregnskabsmøde, jf. § 7, foretage udpegning af bestyrelsesmedlem til varetagelse af bestyrelseshvervet i den kommende udpegningsperiode. Såfremt der måtte være et antal udpegede bestyrelsesmedlemmer i gruppe B, hvis udpegningsperiode udløber efter årsregnskabsmødet et givent år, jf. § 5, stk. 4, skal den siddende bestyrelse forud for det pågældende årsregnskabsmøde, jf. § 7, foretage udpegning af et tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer til varetagelse af bestyrelseshvervet i den kommende udpegningsperiode. Såfremt der måtte være et antal medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvis udpegningsperiode udløber efter årsregnskabsmødet et givent år, jf. § 5, stk. 4, skal de fastansatte medarbejdere på tidspunktet for valget, forud for det pågældende årsregnskabsmøde, jf. § 7, vælge et tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer til varetagelse af bestyrelseshvervet i den kommende udpegningsperiode.

Bestyrelsen skal forud for det konstituerende møde foranledige, at fondens fastansatte medarbejdere kan vælge det påkrævede antal medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer med henblik på bestyrelsens konstituerende møde.

Stk. 2.

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges eller vælges personer, der har viden, indsigt og erfaring inden for fondens formål, hvor af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer til enhver tid skal have særlig indsigt i ledelse af erhvervsmæssig virksomhed.

Bestyrelsen vurderer min. hvert andet år, om bestyrelsens sammensætning, kønsfordeling og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav som fondens formål, herunder erhvervsmæssig strategi, økonomiske stilling, lovgivning og forhold i øvrigt stiller.

Stk. 3.

Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af 3 uafhængige medlemmer.

Stk. 4.

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges eller vælges for en periode på 4 år, idet der hvert andet år afgår henholdsvis 4 og 5 medlemmer på skift. Første gang, der skal udpeges og vælges bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med nærværende vedtægters vedtagelse, udpeges 2 af de 3 bestyrelsesudpegede medlemmer dog for en toårig periode. De medarbejdervalgte medlemmer kan kun være medlem, så længe ansættelsesforholdet består. Genudpegning kan finde sted. Udpegnings- og valgperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet. Medarbejdervalgte deltager på lige fod i udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5.

Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen ved udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 85 år.

Stk. 6.

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

Stk. 7.

I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget

ved lodtrækning.

Stk.8.

Bestyrelsen udpeger en næstformand for bestyrelsen.

Stk.9.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder min. 4 møder om året. Et medlem af bestyrelsen, direktøren eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 10.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller ved formandens forfald næstformandens stemme afgørende.

Stk. 11.

Bestyrelsen fører en protokol over sine handlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Stk. 12.

Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.

Stk. 13.

Formanden for Landsforeningen FamilieNet Danmark deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 6

Direktør

Stk. 1.

Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Stk. 2.

Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.

§ 7

Årsregnskabsmøde

Stk. 1.

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde) hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.

Stk. 2.

Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Stk. 3.

Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

  1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
  2. Godkendelse af fondens årsrapport.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten eller til dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Udpegning af de af bestyrelsen valgte medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om udpegede medlemmer.
  5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
  6. Valg af revisor.

§ 8

Anbringelse af aktiver

Stk. 1.

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

§ 9

Anvendelse af overskud m.v.

Stk. 1.

Pindstrup Centrets drift gennemføres ved frivillige bidrag, gaver, tilskud fra fonde, lejeindtægter mv.

Stk. 2.

Takster for ophold på Pindstrup Centret fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3.

Eventuelt overskud ved driften tilfalder Pindstrup Centret og kan af bestyrelsen anvendes til rimelige henlæggelser til konsolidering af centret, herunder ved overførsel til grundkapitalen i ”Fonden til støtte af den selvejende institution Pindstrup Centret”, således at der tilvejebringes kapitalreserver til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud, eller således at der oprettes særlige reservefonds med henblik på senere byggeforanstaltninger, udvidelser o. lign.

Stk. 4.

Bestyrelsen kan endvidere til ”Fonden til støtte af den selvejende institution Pindstrup Centret” overføre de beløb, der er eller bliver henlagt til særlige reservefonde.


§ 10

Vederlag til bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar for bestyrelseshvervet.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan dog beslutte, at et medlem af bestyrelsen kan modtage vederlag for en konkret opgave. Vederlaget kan tildeles som et engangsvederlag eller som løbende betalinger over en fastsat periode. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling. Vederlaget fastsættes af bestyrelsen i det konkrete tilfælde.

§ 11

Regnskabsår

Stk. 1

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 12

Årsrapport og revision af årsregnskabet

Stk. 1.

Fonden skal udarbejde årsrapport, som skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Stk. 2.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.

Stk. 3.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

Stk. 4.

Fondens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

§ 13

Tegningsregel

Stk. 1.

Fonden tegnes af formanden i forening med direktøren, af næstformanden i forening med direktøren, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvor af den en skal være formanden eller næstformanden.

§ 14

Ændring af vedtægten

Stk. 1.

Ændring af vedtægten kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 2.

En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§15

Opløsning af fonden

Stk. 1.

Såfremt forholdene ændrer sig, så det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte Pindstrup Centrets drift, skal bestyrelsen fremkomme med forslag om opløsning af Pindstrup Centret. Dette forslag forelægges Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der træffer den endelige afgørelse efter samtykke fra justitsministeren.

Stk. 2.

Ophører Pindstrup Centret på denne måde, skal Pindstrup Centrets formue tilfalde de stiftende spejderkorps og anvendes af disse til handicaparbejde eller tilsvarende arbejde som anført under formålsparagraffen.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 22. juni 2021.